Regulamin "Aplikowanie Bez Rejestracji"

Ostatnia aktualizacja: 24 Maja 2018
§1. Definicje ogólne

1. Regulamin 'Aplikowanie Bez Rejestracji' określa zasady korzystania z usług grupy 'Pracuj w Branży' przez osoby fizyczne zwane dalej 'użytkownikiem'.

2. Marka 'Pracuj w Branży' jest grupą usług i platform internetowych, w skład której wchodzą następujące serwisy: pracujwbranzy.pl, pracujwit.pl, pracujwsprzedazy.pl, pracujwfinansach.pl, pracujwmediach.pl, pracujwmarketingu.pl, pracujwhr.pl oraz panelrekrutera.pl i wszystkie subdomeny w wymienionych nazwach adresach internetowych, będąca jedną ze stron niniejszego Regulaminu.

3. 'Profil Rekrutera' jest serwisem internetowym z dostępem autoryzowanym, znajdujący się pod adresem profilrekrutera.pl.

4. 'Kreator CV' jest serwisem internetowym z otwartym dostępem, znajdujący się w subdomenach serwisów grupy 'Pracuj w Branży'.

5. 'Wydarzenia Branżowe' są serwisem internetowym z otwartym dostępem do przeglądania i z autoryzowanym dostępem do zarządzania treścią, znajdujący się w subdomenach serwisów grupy 'Pracuj w Branży'.

6. 'Użytkownik' to osoba fizyczna korzystająca z serwisów grupy 'Pracuj w Branży' w sposób autoryzowany i otwarty, będący jedną ze stron niniejszego Regulaminu.

7. Autorem regulaminu jest marka 'Pracuj w Branży', reprezentowana przez Piotra Grzegorzewskiego, z siedzibą w Warszawie, (adres korespondencyjny: Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa), prowadzącego działalność gospodarczą o numerze identyfikacji podatkowej 5212940779 z siedzibą w Warszawie (adres rejestracji firmy: Sarmacka 22/20, 02-972 Warszawa).

§2. Postanowienia

1. Niniejszy Regulamin został stworzony w oparciu o wymagania przepisów prawnych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. 'Użytkownik' zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu a dalsze korzystanie z serwisów grupy 'Pracuj w Branży' oznacza jego akceptację i zrozumienie.

3. Niniejszy Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej bezpłatnie a dostęp do niego jest łatwy z każdego z serwisów należących do 'Pracuj w Branży'.

4. Korzystanie z serwisów 'Pracuj w Branży' jest dobrowolne a prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem usług ujęte są wyczerpująco w niniejszym Regulaminie.

5. W kwestiach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

§3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Korzystanie z serwisów grupy 'Pracuj w Branży' (nie dotyczy 'Panelu Rekrutera') nie wymaga rejestracji konta (poprzez login i hasło), jednak w przypadku aplikowania na wybrane oferty pracy, administrator gromadzi dane użytkownika i przekazuje potencjalnemu Pracodawcy drogą elektroniczną automatycznie po wysłaniu zgłoszenia.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony w momencie potwierdzenia dodania oferty pracy przez 'Użytkownika'.

3. Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych gromadzonych podczas aplikowania na oferty pracy, ujęte są szczegółowo w Polityce Prywatności, znajdującej się pod adresem: https://pracujwbranzy.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci.html

§4. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

2. Rozwiązanie umowy przez 'Użytkownika' następuje poprzez usunięcie oferty pracy ręcznie lub przez przedstawiciela 'Pracuj w Branży' na prośbę 'Użytkownika'.

3. 'Pracuj w Branży' zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty pracy lub do braku jej publikacji, jeśli działania zostały uznane za szkodliwe dla funkcjonowania serwisu pod względem treści, bezpieczeństwa, lub niezgodne z treścią Regulaminu.

§5. Płatności i opłaty.

1. Aplikowanie na oferty pracy w serwisach 'Pracuj w Branży' jest bezpłatne.

§6. Obowiązki 'Użytkownika'.

1. 'Użytkownik' jest świadomy, że aplikacja jest prywatna i niedostępna dla dowolnego użytkownika internetu poza administratorem serwisu, firmą hostingującą bazę danych serwisu, a także potencjalnym Pracodawcą.

2. 'Użytkownik' zezwala na wyświetlanie mu treści reklam internetowych.

3. 'Użytkownik' dołoży wszelkich starań aby treść aplikacji na wybrane oferty pracy była odpowiednia z zachowaniem kultury w internecie, oraz zobowiązuje się do przesyłania dokumentów aplikacyjnych w bezpiecznych od wirusów i programów rozszerzeniach.

4. 'Użytkownik' nie będzie rościł praw, gdy dane zostaną utracone z powodu nieprawidłosości działania serwisów z winy dostawcy hostingu lub potencjalnego pracodawcy.

5. 'Użytkownik' zobowiązany jest do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.

6. 'Użytkownik' po wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości email, zezwala na otrzymywanie informacji autopromocyjnych i handlowych, dostarczanych przez "Pracuj w Branży' drogą elektroniczną.

7. 'Użytkownik' będzie przestrzegał kultury w internecie oraz nie będzie umieszczał treści pornograicznych lub obraźliwych.

§7. Obowiązki 'Pracuj w Branży'.

1. 'Pracuj w Branży' ma prawo do weryfikacji i edycji danych znajdujących się w Profilu Użytkownika.

2. 'Pracuj w Branży' dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone były nieprzerwane i na najwyższym poziomie.

3. 'Pracuj w Branży' nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert pracy i za emisję danych 'Użytkownika' związanych z aplikowaniem na wybrane oferty racy.

4. 'Pracuj w Branży' nie ponosi odpowiedzialności za treść aplikacji jako odpowiedź Kandydata poszukującego pracy.

5. 'Pracuj w Branży' zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zaprzestania działalności.

6. 'Pracuj w Branży' zobowiązuje się do utrzymania bezpieczeństwa przesyłanych danych a także do odpowiedniej jakości kodu i prawidłowego działania serwisów w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych.

7. 'Pracuj w Branży' nie ma wpływu na działanie serwisów podczas awarii technicznych dostawcy uług hostingowych i na ataki zewnętrzne serwerów.

8. 'Pracuj w Branży' ma prawo posłużyć się adresem email 'Użytkownika' w celu bezpośredniego kontaktu z nim, lecz nie w charakterze promocyjnym i marketingowym.

§8. Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie uwagi związane ze świadczonymi usługami przez 'Pracuj w Branży' należy zgłaszać na adres elektroniczny kontakt@pracujwbranzy.pl

2. 'Pracuj w Branży' zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do poinformowania 'Użytkowników' o tym zdarzeniu drogą elektroniczną.

3. W przypadku braku akceptacji dla zmian w Regulaminie, 'Użytkownik' powinien niezwłocznie zgłosić prośbę usunięcia ofert pracy i swoich danych na adres email: admin@pracujwbranzy.pl celem usunięcia danych.

4. Wszelkie spory związane lub wynikające ze stosunku prawnego między 'Pracuj w Branży' i 'Użytkownikiem' rozstrzygnie właściwy sąd powszechny.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Niniejszy 'Regulamin' w obecnej formie zaczął obowiązywać od dnia 24 Maja 2018 roku.