Regulamin "Konto Rekrutera"

Ostatnia aktualizacja: 14 Stycznia 2019
§1. Definicje ogólne

1. Regulamin 'Konto Rekrutera' określa zasady korzystania z usług grupy 'Pracuj w Branży' przez osoby fizyczne zwane dalej 'użytkownikiem'.

2. Marka 'Pracuj w Branży' jest grupą usług i platform internetowych, w skład której wchodzą następujące serwisy: pracujwbranzy.pl, pracujwit.pl, pracujwsprzedazy.pl, pracujwfinansach.pl, pracujwmediach.pl, pracujwmarketingu.pl, pracujwhr.pl oraz hubrecruiter.pl, hubrecruiter.com i wszystkie subdomeny w wymienionych nazwach adresach internetowych, będąca jedną ze stron niniejszego Regulaminu.

3. 'HubRecruiter.pl' jest serwisem internetowym z dostępem autoryzowanym, znajdujący się pod adresem hubrecruiter.pl w języku polskim oraz hubrecruiter.com w języku anglojęzycznym.

4. 'Kreator CV' jest serwisem internetowym z otwartym dostępem, znajdujący się w subdomenach serwisów grupy 'Pracuj w Branży'.

5. 'Wydarzenia Branżowe' są serwisem internetowym z otwartym dostępem do przeglądania i z autoryzowanym dostępem do zarządzania treścią, znajdujący się w subdomenach serwisów grupy 'Pracuj w Branży'.

6. 'Użytkownik' to osoba fizyczna korzystająca z serwisów grupy 'Pracuj w Branży' w sposób autoryzowany i otwarty, będący jedną ze stron niniejszego Regulaminu.

7. Autorem regulaminu jest marka 'Pracuj w Branży', reprezentowana przez Piotra Grzegorzewskiego, z siedzibą w Warszawie, (adres korespondencyjny: Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa), prowadzącego działalność gospodarczą o numerze identyfikacji podatkowej 5212940779 z siedzibą w Warszawie (adres rejestracji firmy: Sarmacka 22/20, 02-972 Warszawa).

§2. Postanowienia

1. Niniejszy Regulamin został stworzony w oparciu o wymagania przepisów prawnych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. 'Użytkownik' zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu a dalsze korzystanie z serwisów grupy 'Pracuj w Branży' oznacza jego akceptację i zrozumienie.

3. Niniejszy Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej bezpłatnie a dostęp do niego jest łatwy z każdego z serwisów należących do 'Pracuj w Branży'.

4. Korzystanie z serwisów 'Pracuj w Branży' jest dobrowolne a prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem usług ujęte są wyczerpująco w niniejszym Regulaminie.

5. W kwestiach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

§3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Korzystanie z serwisów grupy 'Pracuj w Branży' (nie dotyczy 'HubRecruiter.pl, HubRecruiter.com') nie wymaga rejestracji konta (poprzez login i hasło), jednak w przypadku publikacji oferty pracy, gromadzone są dane użytkownika a jego adres email służy do weryfikacji ofert pracy.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony w momencie potwierdzenia dodania oferty pracy przez 'Użytkownika'.

3. Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych gromadzonych podczas publikacji oferty pracy, ujęte są szczegółowo w Polityce Prywatności, znajdującej się pod adresem: https://pracujwbranzy.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci.html

4. W przypadku korzystania z serwisu HubRecruiter.pl, HubRecruiter.com, administrator ma prawo do zawieszenia lub zablokowania dostępu do konta za niewłaściwe korzystanie z profilu firmowego, które ma na celu łamanie praw autorskich i osób trzecich (tj. emisja logotypów i danych chronionych przez prawa autorskie)

§4. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

2. Rozwiązanie umowy przez 'Użytkownika' następuje poprzez usunięcie oferty pracy ręcznie lub przez przedstawiciela 'Pracuj w Branży' na prośbę 'Użytkownika'.

3. 'Pracuj w Branży' zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty pracy lub do braku jej publikacji, jeśli działania zostały uznane za szkodliwe dla funkcjonowania serwisu pod względem treści, bezpieczeństwa, lub niezgodne z treścią Regulaminu.

4. W przypadku korzystania z serwisu HubRecruiter.pl, HubRecruiter.com, użytkownik dokonujący płatności za wybraną subskrybcję ma świadomość, że obowiązuje ona przez wybrany okres czasu a po jej wygaśnięciu konto zostanie automatycznie zdezaktywowane. Dane użytkownika będą przechowywane przez kolejnych 180 dni celem umożliwienia ponownej aktywacji konta.

§5. Płatności i opłaty.

1. Dodawanie ofert pracy niezależnie od miejsca i serwisu grupy 'Pracuj w Branży' jest bezpłatne.

2. W przypadku korzystania z serwisu HubRecruiter.pl, HubRecruiter.com, jedyną opłatą jest zakup wybranej przez siebie subskrybcji, ktora umożliwi dostęp do panelu na określony czas. Opłata w ciągu trwania subskrybcji nie podlega zwrotowi, ponieważ administrator ma obowiązek udostępnienia użytkownikowi dostępu do konta na czas określony w wykupionej subskrybcji.

3. 'Pracuj w Branży' zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za specjalne akcje promocyjne i marketingowe po wcześniejszych ustaleniach z 'Użytkownikiem'.

§6. Obowiązki 'Użytkownika'.

1. 'Użytkownik' udziela zgodę na emisję dodanych przez niego oraz przez innych 'Użytkowników' ofert pracy jak również tych pochądzących z agregacji automatycznej serwiów Partnerskich grupy 'Pracuj w Branży'.

2. 'Użytkownik' jest świadomy, że dodana oferta pracy jest publiczna i dostępna dla każdego użytkownika internetu.

3. 'Użytkownik' zezwala na wyświetlanie mu treści reklam internetowych.

4. 'Użytkownik' dołoży wszelkich starań aby treść ofert pracy była odpowiednia dla kategorii serwisu internetowego, gdzie ogłoszenie będzie opublikowane.

5. 'Użytkownik' nie będzie rościł praw, gdy dane zostaną utracone z powodu nieprawidłosości działania serwisow z winy dostawcy hostingu.

6. 'Użytkownik' zobowiązany jest do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.

7. 'Użytkownik' po wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości email, zezwala na otrzymywanie informacji autopromocyjnych i handlowych, dostarczanych przez "Pracuj w Branży' drogą elektroniczną.

8. 'Użytkownik' będzie przestrzegał kultury w internecie oraz nie będzie umieszczał treści pornograicznych lub obraźliwych.

§7. Obowiązki 'Pracuj w Branży'.

1. 'Pracuj w Branży' ma prawo do weryfikacji i edycji danych znajdujących się w Profilu Użytkownika.

2. 'Pracuj w Branży' dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone były nieprzerwane i na najwyższym poziomie.

3. 'Pracuj w Branży' nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert pracy i za emisję danych 'Użytkownika' związanych z ofertami pracy.

4. 'Pracuj w Branży' nie ponosi odpowiedzialności za treść aplikacji jako odpowiedź Kandydata poszukującego pracy.

5. 'Pracuj w Branży' zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zaprzestania działalności.

6. 'Pracuj w Branży' zobowiązuje się do utrzymania bezpieczeństwa przesyłanych danych a także do odpowiedniej jakości kodu i prawidłowego działania serwisów w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych.

7. 'Pracuj w Branży' nie ma wpływu na działanie serwisów podczas awarii technicznych dostawcy uług hostingowych i na ataki zewnętrzne serwerów.

8. 'Pracuj w Branży' ma prawo posłużyć się adresem email 'Użytkownika' w celu bezpośredniego kontaktu z nim, lecz nie w charakterze promocyjnym i marketingowym, chyba, że zgoda została udzielona przez użytkownika.

§8. Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie uwagi związane ze świadczonymi usługami przez 'Pracuj w Branży' należy zgłaszać na adres elektroniczny kontakt@pracujwbranzy.pl

2. 'Pracuj w Branży' zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do poinformowania 'Użytkowników' o tym zdarzeniu drogą elektroniczną.

3. W przypadku braku akceptacji dla zmian w Regulaminie, 'Użytkownik' powinien niezwłocznie zgłosić prośbę usunięcia ofert pracy i swoich danych na adres email: admin@pracujwbranzy.pl celem usunięcia danych.

4. Wszelkie spory związane lub wynikające ze stosunku prawnego między 'Pracuj w Branży' i 'Użytkownikiem' rozstrzygnie właściwy sąd powszechny.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Niniejszy 'Regulamin' w obecnej formie zaczął obowiązywać od dnia 14 Stycznia 2019 roku.